Feminism och liturgi. En ecklesiologisk studie.

Min doktorsavhandling skildrar sammanhang där kvinnor medvetet försökt att förändra den kristna gudstjänsten efter feministiska principer. Vad tas i bruk av traditionen och vad läggs åt sidan? På vilket sätt kommer feminismen till uttryck? Är dessa gudstjänster fortfarande uttryck för samma kyrka?

Download the book as a pdf here

Author: Swace

Share This Post On