Ordets makt och tankens frihet. Om språket som maktfaktor.

Det gudomliga skaparordet står i centrum för kristen tro. Det är ett mäktigt ord, men i kyrkan talas ogärna om makt. Mitt kapitel i denna antologi heter ”Från barnkammaren till altaret – om gudstjänsten som arena för kyrklig kvinnokamp” (sid. 83-90) och handlar om hur kvinnor i vår tid börjat ifrågasätta maktordningen i kyrkan, till och med i gudstjänsten.

Author: Swace

Share This Post On