Skogens tio budord

/

 

Den tavla med Skogens tio budord som överlämnades till ärkebiskop Martin Modéus har fått sin
vackra utformning av kalligrafen Marianne Pettersson Soold. Såhär lyder budorden:

 

1. Du skall se skogen som ett lån från framtiden.
2. Du skall utöva din frihet genom att ta ansvar för skogen som ekosystem.
3. Du skall respektera den biologiska mångfalden på det att det ska gå dig och dina efterkommande
väl.
4. Du skall inte utrota arter eller förstöra deras livsmiljöer.
5. Du skall ha kunskap om skogens värden så att du kan säkerställa dem för framtiden.
6. Du skall sköta skogen så att den möjliggör kommande generationers tillgång till växter, djur och
svampar, kulturmiljöer, friluftsliv och andra värden.
7. Du skall inte avverka mer skog än att skogens kontinuitet över århundradena bevaras.
8. Du skall avsätta en stor del av skogen för den biologiska mångfalden vilket också har goda effekter
för skogen som kolsänka.
9. Du skall respektera urfolket samernas rätt till mark, flyttvägar och bete för renarna.
10. Du skall värna din nästas välfärd såsom den skog du brukar.

Author: Swace

Dela detta inlägg